Постанови кабінету міністрів України

Постанови кабінету міністрів України

П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1063
Київ

 

Про утворення Національного
антидопінгового центру

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 946 ( 946-2004-п ) від 26.07.2004
N 862 ( 862-2006-п ) від 24.06.2006
N 446 ( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 

 

 

На виконання Закону України “Про  антидопінговий  контроль  у
спорті”   (    2353-14    )      Кабінет      Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:

 1. Утворити Національний антидопінговий центр і  розмістити
  його   в     приміщенні    Спортивного   медико-відновного  центру
  по вул. Велика Васильківська, 55, у м. Києві.
 2. Затвердити Положення про Національний антидопінговий центр
  (додається).

{   Пункт   3  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 

{   Пункт   4  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  446
( 446-2017-п ) від 07.06.2017 }

 

 1. Міністерству молоді  та  спорту  здійснювати  видатки,
  пов’язані  з  діяльністю  Національного антидопінгового центру, за
  рахунок  коштів,  передбачених  цьому  Міністерству  в  державному
  бюджеті.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                   А.КІНАХ

                                                                                                                                                                                                                           Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1063

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний антидопінговий центр

 

 

 1. Національний антидопінговий  центр  (далі  –  Центр)  є
  спеціалізованою   державною   установою,   що  належить  до  сфери
  управління    Мінмолодьспорту.    Центр    утворюється   з   метою
  профілактики,  запобігання застосуванню і розповсюдженню допінгу в
  спорті.

 

 1. Центр у  своїй діяльності керується Конституцією України
  254к/96-ВР  ),  Законами України “Про антидопінговий контроль у
  спорті”  (  1835-19 ), “Про фізичну культуру і спорт” ( 3808-12 ),
  Міжнародною   конвенцією   про   боротьбу   з  допінгом  у  спорті
  952_007  ),  ратифікованою Законом України від 3 серпня 2006 р.
  N   68-V  (  68-16  ),  Антидопінговою  конвенцією  (  994_228  ),
  ратифікованою  Законом  України  від 15 березня 2001 р. N 2295-III
  2295-14  ),  іншими  нормативно-правовими  актами, що регулюють
  відповідні правовідносини, та цим Положенням.

 

 1. Центр співпрацює з Національним олімпійським комітетом та
  Національним комітетом  спорту  інвалідів,  федераціями  з  видів
  спорту,    фізкультурно-спортивними    товариствами,    Спортивним
  комітетом,   органами   виконавчої  влади  та  органами  місцевого
  самоврядування,   військовими   формуваннями   та  правоохоронними
  органами.

 

 1. Основними завданнями Центру є:

1)   організація   та   здійснення   на   території   України
допінг-контролю   у  спорті,  що  включає  планування,  проведення
тестувань,   відбір,  зберігання  і  транспортування  допінг-проб,
проведення    лабораторного   аналізу,   дослідження,   роботу   з
результатами, слухання та апеляції;

2)   сплата   щорічного   внеску   України   до   Всесвітньої
антидопінгової  агенції,  оплата  послуг,  пов’язаних  з відбором,
транспортуванням    та    проведенням    аналізу   допінг-проб   в
акредитованих     лабораторіях     допінг-контролю     Всесвітньою
антидопінговою агенцією;

3) затвердження антидопінгових правил;

4)    забезпечення    дотримання    міжнародних    стандартів
антидопінгової діяльності;

5)   забезпечення   організації  впровадження  антидопінгових
правил;

6)   забезпечення   проведення   досліджень,   пов’язаних   з
визначенням заборонених речовин;

7)  видача  дозволів на терапевтичне використання заборонених
речовин;

8)  складення  щорічного  плану тестувань та проведення таких
тестувань;

9) проведення навчання допінг-офіцерів та уповноваження їх на
проведення тестувань;

10)   забезпечення   моніторингу   результатів  тестувань  та
розслідування порушень антидопінгових правил;

11)  провадження  інформаційної  та просвітницької діяльності
серед суб’єктів спорту;

12)     сприяння     міжнародному     співробітництву     між
державами-учасницями  та провідними організаціями у сфері боротьби
з   допінгом  у  спорті,  зокрема  співробітництву  із  Всесвітнім
антидопінговим агентством;

13)  здійснення інших повноважень, визначених Законом України
“Про антидопінговий контроль у спорті” ( 1835-19 ).

 

 1. Центр має право:

1) одержувати  в  установленому  законодавством  порядку  від
органів  виконавчої  влади,   фізкультурно-спортивних   товариств,
спортивних  федерацій,  інших організацій інформацію,  документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати  в  установленому  порядку  вчених,  спеціалістів
підприємств,   установ   та   організацій  (за  погодженням  з  їх
керівниками)  до  розгляду  актуальних  питань  з  антидопінгового
контролю;

3) укладати у разі потреби із спеціалізованими закладами, які
проводять  відповідні  хіміко-аналітичні  дослідження,  угоди  про
виконання робіт з антидопінгового контролю;

4)  надавати  платні  послуги  фізичним  та  юридичним особам
відповідно до законодавства;

 

5)  скликати  наради,  утворювати  комісії  та  робочі групи,
проводити  семінари,  тренінги, конференції, форуми, інші заходи з
питань, що належать до його компетенції;

 

6)  співпрацювати  з  іншими  заінтересованими  національними
організаціями, агентствами та іншими антидопінговими організаціями
міжнародного рівня.

 

 1. Центр очолює  директор, який обирається Наглядовою радою
  антидопінгового   контролю   на   конкурсних  засадах  та  з  яким
  укладається  контракт  на  п’ять років.

Директор Центру:

здійснює керівництво  діяльністю  Центру,  несе   персональну
відповідальність   за   виконання  покладених  на  Центр  завдань,
визначає ступінь відповідальності його працівників;

в установленому порядку призначає  на  посаду  і  звільняє  з
посади  керівників  структурних  підрозділів  та інших працівників
Центру;

з  урахуванням  пропозицій  Наглядової  ради  антидопінгового
контролю та Мінмолодьспорту застосовує стимулювання та відзначення
працівників  у  межах  загального кошторису Центру

затверджує положення  про  структурні  підрозділи та посадові
інструкції працівників Центру;

видає в      межах       своєї       компетенції       накази
організаційно-розпорядчого характеру,  організовує  і контролює їх
виконання;

розпоряджається коштами   Центру   в   межах    затвердженого
кошторису витрат;

накладає   дисциплінарні  стягнення  на  працівників  Центру;

подає  Наглядовій раді антидопінгового контролю щорічний звіт
про  діяльність Центру;

 

призначає    заступника   (заступників)   Центру,   головного
бухгалтера  та  керівника юридичної служби Центру за погодженням з
Мінмолодьспортом;

 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 1. Нагляд за  діяльністю  Центру  здійснює  Наглядова  рада
  антидопінгового  контролю,  що діє в межах повноважень, визначених
  Законом   України   “Про   антидопінговий   контроль   у   спорті”
  ( 1835-19 ).

 

 1. У складі Центру  в  межах  граничної  чисельності  його
  працівників утворюється лабораторія антидопінгового контролю.
 2. Видатки на утримання Центру  здійснюються  з  державного
  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

9-1.   Структура  та  штатний  розпис  Центру  затверджується
Мінмолодьспортом   з   урахуванням   пропозицій   Наглядової  ради
антидопінгового контролю.

10.   Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах Державного  казначейства,  печатку  із   зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.

Текст взято з офіційного сайту за посиланням