Постанови кабінету міністрів України

Постанови кабінету міністрів України

П О С Т А Н О В А
від 25 липня 2002 р. N 1063
Київ

 

Про утворення Національного
антидопінгового центру

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 946 від 26.07.2004
№ 862 від 24.06.2006
№ 446 від 07.06.2017
№ 1300 від 22.11.2022}

{У тексті Постанови слова “Державний комітет з питань фізичної культури і спорту” в усіх відмінках замінено словами “Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 862 від 24.06.2006}

На виконання Закону України “Про антидопінговий контроль у спорті” Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Утворити Національний антидопінговий центр і розмістити його в приміщенні Спортивного медико-відновного центру по вул. Велика Васильківська, 55, у м. Києві.
 2. Затвердити Положення про Національний антидопінговий центр(додається).

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 07.06.2017}

{Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 07.06.2017}

 1. Міністерству молоді та спорту здійснювати видатки, пов’язані з діяльністю Національного антидопінгового центру, за рахунок коштів, передбачених цьому Міністерству в державному бюджеті.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 446 від 07.06.2017}

Прем’єр-міністр України                                                                                 А. КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. № 1063
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2022 р. № 1300

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний антидопінговий центр

Загальна частина

 1. Національною антидопінговою організацією в Україні є спеціалізована державна установа – Національний антидопінговий центр (далі – Центр).
 2. Центр є неупередженим і незалежним від будь-яких третіх сторін у виконанні своїх завдань та незалежним у своїй діяльності, управлінні та ухваленні рішень. Брати участь у прийнятті операційних рішень та діяльності Центру заборонено особам у разі, коли вони одночасно залучені до управління або діяльності міжнародної федерації, національної спортивної федерації, організації великих спортивних заходів, включаючи Міжнародний олімпійський комітет, Національний олімпійський комітет, Національний комітет спорту інвалідів, Мінмолодьспорту.
 3. Діяльність Центру визначається вимогами Закону України“Про антидопінгову діяльність у спорті”, Всесвітнього антидопінгового кодексу, міжнародними стандартами Всесвітнього антидопінгового агентства та цим Положенням.
 4. Повноваження Центру поширюються на всіх спортсменів, включаючи спортсменів-аматорів відповідно до антидопінгових правил Центру, та допоміжний персонал спортсмена, які є громадянами України, іноземцями чи особами без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах.
 5. Повноваження Центру поширюються також на всіх спортсменів, включаючи спортсменів-аматорів відповідно до антидопінгових правил Центру, та допоміжний персонал спортсмена, які беруть участь у будь-якій діяльності, заході, що організовуються, проводяться, скликаються чи уповноважуються організатором спортивного заходу, зокрема якщо організатор спортивного заходу не пов’язаний із спортивною федерацією.
 6. Фінансування діяльності Центру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством.
 7. Умови оплати праці працівників Центру визначаються Кабінетом Міністрів України.
 8. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Організація роботи Центру

 1. Центр у рамках своєї діяльності:

1) розробляє та затверджує антидопінгові правила;

2) здійснює заходи із впровадження антидопінгових правил у спортивну діяльність;

3) забезпечує відповідність антидопінгової діяльності вимогам Закону України “Про антидопінгову діяльність у спорті”, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спортіАнтидопінгової конвенції та Додаткового протоколу до неї;

4) видає дозволи на терапевтичне використання заборонених речовин та методів відповідно до Міжнародного стандарту з терапевтичного використання;

5) співпрацює із заінтересованими національними або міжнародними організаціями, агентствами, а також іншими антидопінговими організаціями;

6) замовляє та отримує послуги, пов’язані з антидопінговою діяльністю, включаючи послуги, пов’язані з тестуванням, консультуванням та навчанням в Україні і за кордоном відповідно до законодавства;

7) залучає офіцерів допінг-контролю на постійній або договірній основі до відбору допінг-проб;

8) створює реєстраційні пули та розробляє план тестування спортсменів відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Міжнародного стандарту з тестування та розслідувань;

9) затверджує вимоги до компетенцій, кваліфікації допінг-офіцерів, здійснює заходи з їх навчання, видає посвідчення та уповноважує допінг-офіцерів на проведення тестувань;

10) проводить обробку результатів, включаючи моніторинг результатів тестування та розслідування порушень антидопінгових правил, зокрема доведення фактів порушення антидопінгових правил та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності за такі порушення;

11) планує, впроваджує, оцінює та перевіряє інформаційні та освітні програми із запобігання застосуванню допінгу у спорті;

12) взаємодіє з центральними органами виконавчої влади та іншими органами державної влади, Національним олімпійським комітетом, спортивними федераціями, національними спортивними федераціями осіб з інвалідністю або їх спілками, що є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих, Спортивним комітетом, фізичними та юридичними особами з метою сприяння обміну інформацією про запобігання застосуванню та поширенню допінгу у спорті;

13) укладає угоди, зокрема на міжнародному рівні, за основними напрямами своєї діяльності з антидопінговими організаціями іноземних держав, міжнародними спортивними федераціями, іншими організаціями, що проводять тестування для цілей допінг-контролю, науково-дослідними інститутами, іншими установами та організаціями, якщо такі угоди не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

14) здійснює міжнародне співробітництво в рамках укладених угод з антидопінговими організаціями;

15) розробляє та впроваджує внутрішні протоколи для поводження з інформацією про можливі порушення антидопінгових правил;

16) розслідує всі можливі випадки застосування допінгу у спорті;

17) організовує роботу та забезпечує діяльність Наглядової ради Центру (далі – Наглядова рада), Дисциплінарної антидопінгової комісії, Комітету з терапевтичного використання та Номінаційного комітету;

18) надає в установленому порядку платні послуги;

19) затверджує Положення про Номінаційний комітет;

20) сплачує щорічний внесок України до Всесвітньої антидопінгової агенції, оплачує послуги, пов’язані з відбором, транспортуванням та проведенням аналізу допінг-проб в акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньою антидопінговою агенцією.

 1. Персональні дані, що використовуються Центром під час провадження антидопінгової діяльності, можуть передаватися іншим заінтересованим антидопінговим організаціям, зокрема через системи передачі даних, виключно з дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних та Міжнародного стандарту із захисту приватного життя та персональних даних Всесвітнього антидопінгового агентства.

Керівництво Центру

 1. Центр очолює директор, який за результатами конкурсу та поданням Наглядової ради призначається на посаду Міністром молоді та спорту строком на п’ять років.
 2. Строк повноважень директора Центру може бути продовжено Міністром молоді та спорту за поданням Наглядової ради ще на один п’ятирічний строк.
 3. Директором Центру може бути громадянин України, який має вищу освіту, володіє державною мовою, має не менше п’яти років досвіду роботи на керівній посаді, володіє знаннями та має професійний досвід у сфері антидопінгової діяльності у спорті.
 4. На посаду директора Центру не може бути призначена особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

притягалася на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або до якої протягом останнього року застосовувалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати певні посади;

є спортсменом, який не припинив/зупинив спортивну діяльність, або тренером такого спортсмена;

визнана винною у порушенні антидопінгових правил за рішенням антидопінгової організації;

займає будь-яку посаду у спортивній федерації, входить до складу керівного органу спортивної федерації або її відокремленого підрозділу;

має реальний або потенційний конфлікт інтересів.

 1. Рішення про проведення конкурсу на посаду директора Центру та умови його проведення ухвалює Наглядова рада. Оголошення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.
 2. Директор Центру:

здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності його працівників;

затверджує структуру та штатний розпис Центру за погодженням Мінмолодьспорту;

з урахуванням пропозицій Наглядової ради та Мінмолодьспорту забезпечує стимулювання та відзначення працівників у межах загального кошторису Центру;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

подає Наглядовій раді щорічний звіт про діяльність Центру;

в установленому порядку призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Центру;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Наглядова рада

 1. Нагляд за діяльністю Центру здійснює Наглядова рада, що є дорадчим органом та діє в межах повноважень, визначених Законом України“Про антидопінгову діяльність у спорті”.
 2. Склад Наглядової ради та положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Комітет з терапевтичного використання

 1. Для розгляду питань, пов’язаних із терапевтичним використанням заборонених речовин та заборонених методів, опрацюванням запитів та наданням дозволів на терапевтичне використання, у Центрі утворюється Комітет з терапевтичного використання (далі – Комітет), до складу якого входять п’ять фахівців у галузі знань охорони здоров’я з досвідом діагностики та лікування спортсменів, які також мають глибокі знання в галузі клінічної, спортивної та практичної медицини і є громадянами України.

У разі коли розгляд поданого спортсменом запиту на отримання дозволу на терапевтичне використання вимагає спеціальних знань експерта у відповідній галузі або спеціальності через об’єктивний стан здоров’я спортсмена, Комітет може залучити до розгляду такого запиту відповідного фахівця.

 1. Персональний склад Комітету затверджується Центром. Членами Комітету можуть бути особи, які не мають реального або потенційного конфлікту інтересів.
 2. Члени Комітету повинні не розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з членством у Комітеті, не надавати її третім особам, використовувати таку інформацію виключно з метою виконання обов’язків та функцій відповідно до вимог цього Положення з дотриманням Закону України“Про захист персональних даних” та Міжнародного стандарту із захисту приватного життя та персональних даних Всесвітнього антидопінгового агентства.
 3. Організаційною формою діяльності Комітету є засідання, яке вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини від його загального складу. Рішення Комітету ухвалюються більшістю голосів від його загального складу.
 4. Перед початком роботи у Комітеті кожен з його членів повинен підписати декларацію про відсутність конфлікту інтересів та дотримання конфіденційності, форма якої розробляється Центром.

Дослідження

 1. Центр може проводити соціологічні дослідження, дослідження щодо запобігання вживанню допінгу, щодо поведінкових та соціальних аспектів, наслідків використання допінгу для здоров’я, а також з метою розроблення науково обґрунтованих програм фізіологічної та психологічної підготовки спортсменів.
 2. Дослідження повинне відповідати визнаним міжнародним етичним нормам та не допускати введення спортсменам заборонених речовин чи застосування заборонених методів, проводитися лише із здійсненням належних заходів, спрямованих на запобігання неправильному використанню антидопінгових досліджень та застосуванню допінгу.
 3. Про результати проведення антидопінгових досліджень Центр інформує Всесвітнє антидопінгове агентство.

{Положення в редакції Постанови КМ № 1300 від 22.11.2022}

Текст взято з офіційного сайту за посиланням